whatsapp
סיוע בהתאמת דירה ותנאי דיור למוגבלים בניידות
סיוע בהתאמת דירה ותנאי דיור למוגבלים בניידות

סיוע משרד הבינוי והשיכון בהתאמת תנאי דיור למוגבלים בניידות


אנשים עם מגבלה ביכולת הניידות והתפקוד, הנעזרים באביזרי עזר לניידות, זכאים לסיוע במימון התאמת פנים הדירה ודרכי הגישה אליה. השינויים כוללים: הרחבת פתחי כניסה לחדרים, שינוי בחדר רחצה ושירותים, התאמת מטבח לתפקוד עם כסא גלגלים, בניית שבילי גישה מותאמים, התקנת מעקות לאורך המדרגות, התקנת מעלון מדרגות חיצוני /פנימי ועוד. 

הסיוע ניתן כהלוואה ממשרד הבינוי והשיכון, או כהלוואה משולבת במענק. שיעור המענק  נקבע בהתאם להרכב המשפחה ולגובה ההכנסות. תהליך קביעת הזכאות והכנת המסמכים מתבצע בסיוע קופות החולים.

תקרת הסיוע

(*הסכומים מתעדכנים מעת לעת. לקבלת מידע עדכני יש להכנס לאתר משרד השיכון)
 
מטרת הסיוע סכום הסיוע*
התאמת פנים ובניית שבילים / רמפה 65,000 ש"ח
מעלון 130,000 ש"ח


מידע נוסף על הרכב הסיוע ניתן לקבל - באתר משרד הבינוי והשיכון

מי זכאי לסיוע?

 • מי שהוכר על ידי מוסד רפואי מוכר (בתי חולים, קופות חולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות), וקיים לגביו אחד מן התנאים האלה לפחות:
 • תנועתו או תפקודו מוגבלים לצמיתות, בגלל מחלה או פגיעה במערכת מוטורית.
 • חולה במחלה מתקדמת, הרתוק לכיסא גלגלים או נעזר באביזרי עזר להליכה, כגון קביים והליכון.
 • נכה צה"ל שהוכר על ידי משרד הביטחון, אך נקבע שאינו זכאי לסיוע בהתאמת דירה.
 • נפגע תאונת עבודה או פעולות איבה שהוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי בדרגת נכות.
 • נפגע תאונת דרכים שהוכר על ידי חברת ביטוח או גורם אחר, אך לא קיבל פיצוי בנושא.

מי לא זכאי לסיוע?

 • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת.
 • מי שבבעלותו דירה, אך הוא מבקש להתאים את דירת קרוביו.
 • מי שמבקש סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.
 • מי שדירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם כן החמיר מצבו.
 • מי שמתגורר בשכירות חודשית פרטית.
 • נכה צה"ל שקיבל או מקבל ממשרד הביטחון סיוע לשיפור תנאי הדיור.
 • נפגע פעולות איבה שקיבל או מקבל מן המוסד לביטוח לאומי סיוע בשיפור תנאי הדיור.
 • נפגע תאונת עבודה שקיבל או מקבל מן המוסד לביטוח לאומי סיוע לשיפור תנאי הדיור.
 • נפגע תאונת דרכים שקיבל או מקבל מחברת הביטוח סיוע לשיפור תנאי הדיור.

תהליך הגשת הבקשה:

1. יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים. הרופא ישלח הפניה בנושא אל "היחידה להמשך טיפול" בקופת החולים בה חבר המטופל, שתתאם מול הפונה ביקור בית של מרפא בעיסוק או עובד שיקום מוסמך לעניין.
2. כעת יש לפנות לקבלן ולבקש ממנו הצעת מחיר מפורטת לשינויים הנדרשים, בהתאם לדוח השינויים שהתקבל מהמרפאה בעיסוק (ראה סעיף 3 להלן במסמכים הנדרשים).
3. הגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון . במסגרת הטופס המקוון תידרש לצרף את המסמכים, המפורטים להלן, ועליך להכינם מראש. (הכניסה לטופס תתאפשר רק לאחר כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית).
4. המתנה להחלטת הועדה להתאמת דיור המשותפת למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד הבריאות. הוועדה דנה בבקשתך ותקבע אם לאשר לך הלוואה, ו/או הלוואה משולבת במענק או לדחות את הבקשה. הוועדה תתכנס פעם בשבועיים לפחות, אך לא פחות מפעם בחודש.
5. פנייה לבנק לקבלת ההלוואה - אם נמצאת זכאי גם למענק, תקבל מחצית מהסכום שיאושר לך לחשבון הבנק שלך בתוך 15 ימי עבודה (כמקובל בממשלה). את היתרה תקבל לאחר הצגת אישור של המרפאה בעיסוק שהשיפוץ בוצע לפי המפרט שהוגדר.
אם תידרש גם להלוואה, יהיה עליך לפנות לבנק למשכנתאות ולפתוח תיק הלוואה. מחצית מההלוואה תשוחרר לאחר הסדרת הבטוחות שדורש הבנק, ומחציתה האחרת לאחר סיום השיפוץ ואישור המרפאה בעיסוק שהשיפוץ בוצע לפי המפרט שהוגדר.
6. ביקור בית חוזר לאישור ביצוע התאמת דירה - בתום השיפוץ / התקמת המעלון לאחר השלמת העבודות להתאמת דירה, יש לתאם ביקור בית חוזר עם המרפאה בעיסוק לצורך קבלת אישור ביצוע. אם אתה זכאי גם למענק, בשלב זה את האישור יש להציג בפני הבנק כדי לקבל את המחצית השנייה של הסיוע. 
 
יש להשלים את התאמת הדירה בהתאם לדוח המרפאה בעיסוק בתוך 6 חודשים, מרגע קבלת האישור. 
שימו לב, חובה לבצע את כל השינויים כדי לקבל את מלוא הסיוע שאושר. אם בוצעו רק חלק מהשינויים, יקוזז הסכום הכספי מהסיוע. יש להתייעץ עם המרפאה בעיסוק שהכינה את הדוח כדי להבין מהי משמעותם התפקודית של השינויים שרוצים לבצע.
 

מסמכים הנדרשים לקבלת הסיוע

1. טופס רפואי תפקודי - חתום ע"י רופא ואחות בקופת חולים או מוסד רפואי שבו מטופל המבקש.
2. דוח מרפאה בעיסוק - המלצת מרפאה בעיסוק בצירוף תוכנית מצב הנגישות לפני השינוי ואחריו.
3. הצעת מחיר - הצעת מחיר מפורטת מקבלן, הכוללת מחיר, מידות וכמויות בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק ובאישורה. ההצעה צריכה להיות חתומה על ידי המרפאה בעיסוק. אם סכום ההצעה עולה על 45,000 ₪ - יש להגיש הצעה רק מקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף 131. במקרה שברצונך להוסיף מעלון או מעלית, יש להגיש שתי הצעות מחיר מחברות בעלות תו תקן ישראלי. כמו כן יש לצרף אישור על ריתוק לכיסא גלגלים באופן מלא:
לקשיש – אישור משרד הבריאות להשתתפות ברכישת כיסא גלגלים.
למי שאינו קשיש – פרוטוקול ועדת הניידות האחרונה המעיד על רתיקות לכיסא גלגלים ועל מוגבלות בניידות לצמיתות של 80% לפחות.
4. אישור מן הרשות המקומית ו/או היתר בנייה במקרה שברצונך להגיש בקשה לשביל גישה, רמפה, גשר, מעלון ומעלית, יש לפנות לרשות המקומית ולקבל אישור שמותר לבצע את השינויים או לקבל הדרכה כיצד לקבל היתר בנייה. אם הרשות קובעת שיש צורך בהיתר בנייה, יש לצרף גם אותו לבקשה.
5. אישורי הכנסות - אישורי הכנסה של כל בני המשפחה שגרים בדירה לפחות ב-3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה (אישור שכר ו/או פנסיה, קצבאות ביטוח לאומי או אחרות וכל הכנסה נוספת).
אם המבקש הוא בוגר ומוגבל בניידות וגר בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן או בת, אב או אם, אח או אחות, סבא או סבתא, נכדים), יובאו בחשבון הכנסות המבקש בלבד ללא הכנסת בני המשפחה שאצלה הוא מתגורר.
6. אישור על זכויות בדירה - אישור מהטאבו או חוזה או אישור מן הרשות המקומית או תצלום תשלום ארנונה (כולל מספר גוש וחלקה).
7. חסרי דיור - המבקשים סיוע להתאמה בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה יצרפו תצלום ת"ז שלו, והתחייבות לפיה לא יהיו רשאים במהלך 4 שנים מיום קבלת הסיוע לבחון זכאות לדירה בדיור ציבורי. 
8. פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר הסיוע - המידע דרוש כדי להעביר לחשבון הבנק את כספי המענק, (אם יימצא שתהיה זכאי לו. אם קיימת בעיה בחשבון הבנק, כגון עיקול, חסימה או שעבוד, יש לעדכן על כך.
9. אישור ממשרד הביטחון - נכה צה"ל המוכר במשרד הביטחון יצרף אישור שאינו זכאי בהווה או בעבר להתאמת דירה ממשרד הביטחון.
10. אישור המוסד לביטוח לאומי - נפגע פעולות איבה יידרש לצרף את החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי דחיית בקשתו לקבלת סיוע להתאמת דירה.
11. אישור חברת ביטוח - נפגע בתאונת דרכים יצרף אישור מחברת הביטוח שהמבקש לא זכאי בהווה או בעבר לסיוע להתאמת דירה.
12. אישור שהייה בתוקף לעובד זר - מבקש, שבן זוגו הוא עובד זר, יצרף אישור שהייה בתוקף לתושב זר.

 
       
חזרה לרשימה
מאמרים נוספים מאמרים נוספים
מתקן ההרמה לרכב יכול לשפר משמעותית את איכות החיים של אנשים עם קשיי ניידות. במאמר זה תמצאו סקירה על הסוגים הנפוצים.
אנשים רבים אינם יודעים מה בדיוק עושה מרפא/ת בעיסוק? ננסה לשפוך אור על השאלה ולהבין מה הקשר בין ריפוי בעיסוק לבין ניידות.
צוות העיקר הבריאות ייתן לך מענה מקיף וילווה אותך מ א' ועד ת' משלבי התכנון, דרך המדידות ועד להתקנת המעלון בביתך
נשתף אתכם במה שלמדנו מהלקוחות שלנו. במאמר זה ריכזנו את הסיבות העיקריות שלהם לקבלת החלטה בנוגע להתקנת מעלון כיסא.

בטרם רכישת מוצר או תכשיר רפואי והתחלת השימוש בו, מומלץ להיוועץ במומחה שירותי בריאות מוסמך לגבי מטרות השימוש במוצר, אופן השימוש בו, תופעות הלוואי והאינטראקציה שלו עם תכשירים רפואיים אחרים. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתכשיר רפואי. המידע באתר העיקר הבריאות אינו משמש חוות דעת או הנחיה רפואית ואינו יכול לשמש תחליף להתייעצות עם רופא / פיזיותרפיסט / תזונאי / מרפא בעיסוק / רוקח ו/או מומחה מוסמך אחר.

כל אחד מספקי המוצרים באתר קובע את עלויות המשלוח בהתאם להחלטתו, ספק המוצרים רשאי לקיים מבצע באתר הכולל זיכוי וביטול דמי המשלוח. במידה וההזמנה כוללת מוצרים מספקים שונים ישלם המזמין דמי משלוח בגין כל הזמנה בנפרד בהתאם להחלטת הספקים השונים.
אין בשיחת הטלפון, לשם רכישת המוצר, משום ייעוץ מקצועי בתחום הנגישות. בכל מקרה של התלבטות לגבי מידת התאמת המוצר אנו ממליצים לקבל יעוץ מקצועי מיועץ נגישות מוסמך.

נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות